Wiadomości medyczne

Lekarski Egzamin Końcowy – LEK

hypertension-867855_1920Każdy przyszły lekarz, który chce posiadać pełne prawo wykonywania zawodu musi wcześniej zdać Lekarski Egzamin Końcowy. Poniżej krótki przewodnik po LEK – zasady przeprowadzania egzaminu, zgłoszenie, formuła, tematyka, testy egzaminacyjne, polecane podręczniki, informacje na temat wyników i zdawalności.

Lekarski Egzamin Końcowy (w skrócie LEK) to państwowy egzamin, którego pomyślne zaliczenie jest konieczne do uzyskania pełnego prawa wykonywania zawodu lekarza. Przeprowadzany jest w trakcie stażu podyplomowego. Do roku 2013 nazywany był Lekarskim Egzaminem Państwowym (LEP). Egzamin trwa 4 godziny i składa się z 200 pytań zamkniętych z 1 werstraktorem i 4 dystraktorami (5 możliwości do wyboru, w tym tylko jedna prawidłowa). By uzyskać pozytywny wynik, należy zdobyć co najmniej 56% maksymalnej liczby punktów. W ciągu roku wyznacza się dwie sesje egzaminacyjne – wiosenną (15-28 lutego) i jesienną (15-30 września). Instytucją odpowiedzialną za przeprowadzanie egzaminów lekarskich jest Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi, które współpracuje z wojewódzkimi centrami zdrowia publicznego.

Zasady przeprowadzania Lekarskiego Egzaminu Końcowego

Podstawę prawną przeprowadzania LEK stanowią: ustawa z 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (art. 14a-14e), rozporządzenie Ministra Zdrowia z 30 lipca 2012 roku w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego oraz Regulamin porządkowy Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego.

Osoba, która przystępuje do egzaminu ma obowiązek, tuż przed jego rozpoczęciem, okazania zespołowi egzaminacyjnemu dokumentu tożsamości pod rygorem niedopuszczenia do egzaminu oraz: absolwent – zaświadczenia o ukończeniu studiów na kierunku lekarskim, lekarz stażysta/lekarz posiadający pełne prawo do wykonywania zawodu – dyplomu lekarskiego lub zaświadczenia o ukończeniu studiów lekarskich, lekarz, który ukończył studia w innym państwie na terenie UE – zaświadczenia, że posiadany dokument potwierdza kwalifikacje lekarza wynikające z przepisów unijnych, wreszcie, lekarz, który ukończył studia w państwie nienależącym do UE – poświadczenia nostryfikacji dyplomu.

Zgłoszenie do LEK

Do egzaminu są dopuszczeni: absolwenci kierunku lekarskiego, lekarze stażyści oraz lekarze posiadający pełne prawo wykonywania zawodu. Wniosek można złożyć jeszcze w trakcie studiów, ale należy określić swój status jako „absolwent”. Aby przystąpić do egzaminu, należy złożyć wniosek w formie elektronicznej, skierowany do dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych. Terminy zgłoszeń do egzaminu: w sesji wiosennej do 30 listopada poprzedniego roku, w sesji jesiennej do 30 czerwca. Osoby, które złożyły wniosek, są informowane o terminie i miejscu egzaminu oraz nadanym numerze kodowym. Zawiadomienie takie zostaje przesłane drogą elektroniczną najpóźniej na 14 dni przed terminem egzaminu. Pierwsze trzy egzaminy są nieodpłatne, natomiast czwarte i każde kolejne podejście do egzaminu jest płatne – opłata wynosi 100 zł. Nie ma ograniczenia co do liczby podejść do egzaminu.

Wszelkie informacje na ten temat można znaleźć na stronie CEM: https://www.cem.edu.pl/lek/front.php.

Forma egzaminu LEK

Forma egzaminu jest ściśle określona przez Regulamin porządkowy LEK: egzamin ma formę testu jednokrotnego wyboru i składa się z 200 pytań zamkniętych. Do wyboru jest pięć odpowiedzi, przy czym tylko jedna prawidłowa. System oceniania polega na tym, że za każdą poprawną odpowiedź uzyskuje się 1 punkt, a za niepoprawną 0 punktów. Maksymalna liczba punktów wynosi zatem 200. By zaliczyć egzamin, trzeba uzyskać wynik co najmniej na poziomie 56%. Im więcej punktów się uzyska, tym większa szansa na dostanie się na oblegane specjalizacje lekarskie.

Tematyka egzaminu

Tematyka pytań egzaminacyjnych jest również ściśle określona i obejmuje następujące dziedziny medycyny:

 • medycyna rodzinna – 20 pytań;
 • medycyna ratunkowa i intensywna terapia – 20 pytań;
 • pediatria – 29 pytań;
 • choroby wewnętrzne – 39 pytań;
 • chirurgia – 27 pytań;
 • psychiatria – 14 pytań;
 • ginekologia i położnictwo – 26 pytań;
 • onkologia – co najmniej 20 pytań wśród tych z zakresu interny, pediatrii, chirurgii i medycyny rodzinnej;
 • bioetyka i prawo medyczne – 10 pytań;
 • zdrowie publiczne – 8 pytań;
 • orzecznictwo – 7 pytań.

Testy egzaminacyjne

Na mocy § 19a rozporządzenia Ministra Zdrowia z 24 marca 2004 roku (z późniejszymi zmianami), w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty, Centrum Egzaminów Medycznych publikuje treść pytań egzaminacyjnych po każdym przeprowadzeniu LEK, począwszy od sesji jesiennej roku 2008.

Publikowana jest nie tylko treść samych zadań egzaminacyjnych, ale również lista prawidłowych odpowiedzi.

Testy z poprzednich edycji egzaminu LEK można znaleźć na stronie: https://www.egzaminylekarskie.pl/testy/intern-medicine

Podręczniki

Konsultanci krajowi stworzyli listę podręczników rekomendowanych do przygotowania się do LEK. Na liście tej znajdują się pozycje książkowe, na których oparte są praktycznie wszystkie zadania egzaminacyjne. Oczywiście, podręczniki te nie stanowią całego zakresu materiału wymaganego na egzaminie. Lista ta ma charakter pomocniczy. Można ją znaleźć na stronie CEM.

Wyniki

Zdający ma prawo wniesienia zastrzeżenia merytorycznego do pytania testowego, w ciągu 3 dni od daty przystąpienia do egzaminu. Wyniki egzaminu podawane są dopiero po rozpatrzeniu wszystkich zastrzeżeń (co komisja musi zrobić w ciągu 3 dni), czyli między czwartym a szóstym dniem po egzaminie.

Wyniki można sprawdzić na stronie Centrum Egzaminów Medycznych, podając termin sesji egzaminacyjnej, kod zdającego oraz nr PESEL.

Świadectwo przesyłane jest w ciągu 21 dni od daty egzaminu.

Zdawalność egzaminu

Zdawalność LEK i statystyki można sprawdzić na stronie CEM, wybierając konkretną sesję egzaminacyjną. Są to wyniki zbiorcze z całego kraju i obejmują trzy kategorie, tj.: lekarzy, którzy ukończyli studia w ciągu ostatnich 2 lat, ponad 2 lata temu oraz lekarzy zdający po raz pierwszy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *